Thailand Mathematics Evaluation (TME)

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และธนาคารออมสิน โดยมี Korea Education Reports and Evaluation Institute (KEREI)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสอบและวิเคราะห์ประเ้มินผลจากสาธารณรัฐเกาหลีให้การสนับสนุน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นสนามสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2553
เอกสารการรับสมัคร
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
ค่าสมัครสอบ 100 บาท
วันสอบ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: